user: pass:
Search results for References by vangengeym, e.a.
Vangengeym, E.A.; Vislobokova, I.A.; Sotnikova, M.V., 1998. Krupnye mlekopitayushchie ruszinya na territorii bybshego SSSR [Ruscinian large mammals on former Soviet Union territory] [in Russian]. Stratigrafya. Geologicheskaya Korrelazya, Moskva; 6 (4): 52-66, 2 figs, 2 tabs.

  details


Pevzner, M.A.; Vangengeym, E.A.; Vislobokova, I.A.; Sotnikova, M.V.; Tesakov A.S., 1996. Ruscinian of the territory of the former Soviet Union. Newsletter on Stratigraphy, Berlin/Stuttgart; 33 (2): 77-97, 4 figs, 3 tabs.

  details


Vangengeym, E.A. ; Vislobokova, I.A.; Godina, A.YA. ; Dmitrieva, E.L.; Zhegallo, V.I.; Sotnikova, M.V.; Tleuberdina, P.A., 1993. On the age of mammalian fauna from the Karabulak Formation of the Kalmakpai River (Zaysan Depression, Eastern Kazakhstan). Stratigrafya i Geologicheskaya Korrelyazya [Stratigraphy and Geological Correlation], Moskva 1 (2): 165-171, 1 fig, 1 tab [English version] – ibidem, pp. 38-45 [Russian version]

  details


Pevzner, M.A.; Vangengeym, E.A., 1993. Magnetochronological age assignments of Middle and Late Sarmatian Mammalian localities of the Eastern Paratethys. Newsletter on Stratigraphy, Berlin/Stuttgart; 29 (2): 63-75, 6 figs, 3 tabs.

  details


Vangengeym, E.A.; Sotnikova, M.V., 1989. Etapy razvitya mlekopitayushchih Severnoy Palearktiki v Pozdnem Pliozene i Antropogene [North palearctic mammalian evolution stages in Late Pliocene and Anthropogene] [in Russian]. Izvestya AN SSSR (serya Geologicheskaya), Izd-vo AN SSSR, Moskva/Leningrad; 7: 50-58, 1 tab.

  details


Vangengeym, E.A.; Sotnikova, M.V.; Alekseeva, L.I.; Vislobokova, I.A.; Zhegallo, V.I.; Zazhigin, V.S.; Shevyreva, N.S., 1988. Biostratigrafya Pozdnego Pliozena-Rannego Pleystozena Tadjikistana (po Faune Mlekopitayushchikh) [Late Pliocene-Early Pleistocene Biostratigraphy of Tadjikistan (based on Mammal faunas)] [in Russian]. Akademya Nauk SSSR, Komissya po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda, Izd-vo “Nauka”, Moskva: pp. 1-127.

  details


Vangengeym, E.A.; Sotnikova, M.V.; Alekseeva, L.I.; Vislobokova, I.A.; Zhegallo, V.I.; Zazhigin, V.S.; Shevyreva, N.S., 1988. Biostratigrafya Pozdnego Pliozena-Rannego Pleystozena Tadjikistana (po Faune Mlekopitayushchikh) [Late Pliocene-Early Pleistocene Biostratigraphy of Tadjikistan (based on Mammal faunas)] [in Russian]. Akademya Nauk SSSR, Komissya po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda, Izd-vo “Nauka”, Moskva: pp. 1-127.

  details


Vangengeym, E.A., 1977. Paleontologicheskoe Obosnobanie Stratigrafii Antropogena Severnoy Azii (po Mlekopitayushchim) [Palaeontological Foundation of the Anthropogene Stratigraphy of Northern Asia (based on Mammals)] [in Russian] Izd-vo AN SSSR (Geologichesky Institut), Moskva: pp. 24+77+80-85+90-95+98-105, bibliography (pp. 159-170), fig. 1, tabs 1+2+7+12.

  details


Vangengeym, E.A., 1977. Paleontologicheskoe Obosnobanie Stratigrafii Antropogena Severnoy Azii (po Mlekopitayushchim) [Palaeontological Foundation of the Anthropogene Stratigraphy of Northern Asia (based on Mammals)] [in Russian] Izd-vo AN SSSR (Geologichesky Institut), Moskva: pp. 24+77+80-85+90-95+98-105, bibliography (pp. 159-170), fig. 1, tabs 1+2+7+12.

  details[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]