user: pass:
Search results for References by tleuberdina, p.a.
Tleuberdina, P.A.; Nazymbetova, S.H., 2013. On (the) find of Woolly rhinoceros (remains) in foothills of (the) northwestern Tyan-Shah (Kazakhstan). Report to Institute of Zoology, Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan Almaty, Republic of Kazahkstan, pp. 1-5, 2 maps 1 image

  details


Tleuberdina, P.A., 2009. Obzor paleontologicheskikh issledovaniy v Pavlodarskom Priirtysh’e [Review of palaeontological research of the Pavlodar Priirtysh’e] [in Russian, Kazakh & English abstr-s] (in: Ekologya Zhivotnykh Kazakhstana). Trudy Instituta Zoologii, Ministerstvo obrazovanya i nauki Respubliki Kazakhstan, Almaty; 50: 12-21.

  details


Tleuberdina, P.A.; Kozhamkulova, B.S., 2009. Istorichesky areal evraziyskoy saygi (Saiga tatarica L.) v Kazahstane [Historic range of geographical distribution of Eurasian saiga (Saiga tatarica L.) in Kazakhstan] [in Russian, English abstr]. Aridnye Ekosistemy, Izd-vo KMK, Moskva; 15 (3) : 5-12, 3 figs, 1 tab.

  details


Tleuberdina, P.A., 2005. Osnovnye etapy razvitya fauny pozvonochnykh v Kaynozoe Kazakhstana [Stages of development of vertebrate fauna in the Cenozoic of Kazakhstan] [in Russian, Kazakh & English abstr-s] (in: Zoologo-Ekologicheskie Issledovanya). Trudy Instituta Zoologii, Ministerstvo obrazovanya i nauki Respubliki Kazakhstan, Almaty; 49: 12-37.

  details


Tleuberdina, P.A., 2005. Osnovnye etapy razvitya fauny pozvonochnykh v Kaynozoe Kazakhstana [Stages of development of vertebrate fauna in the Cenozoic of Kazakhstan] [in Russian, Kazakh & English abstr-s] (in: Zoologo-Ekologicheskie Issledovanya). Trudy Instituta Zoologii, Ministerstvo obrazovanya i nauki Respubliki Kazakhstan, Almaty; 49: 12-37.

  details


Vangengeym, E.A. ; Vislobokova, I.A.; Godina, A.YA. ; Dmitrieva, E.L.; Zhegallo, V.I.; Sotnikova, M.V.; Tleuberdina, P.A., 1993. On the age of mammalian fauna from the Karabulak Formation of the Kalmakpai River (Zaysan Depression, Eastern Kazakhstan). Stratigrafya i Geologicheskaya Korrelyazya [Stratigraphy and Geological Correlation], Moskva 1 (2): 165-171, 1 fig, 1 tab [English version] – ibidem, pp. 38-45 [Russian version]

  details


Tleuberdina, P.A.; Kozhamkulova, B.S. ; Kondratenko, G.S., 1990. Katalog Kaynozoyskikh Mlekopitayushchikh Kazakhstana [Catalogue of the Cenozoic Mammals of Kazakhstan] [in Russian] . AN KazSSR (Institut Zoologii), Izd-vo “Nauka” KazSSR, Alma-Ata: 93-101

  details[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]