user: pass:
Search results for References by titov, v.v.
Puzachenko, A.Y.U.; Titov, V.V.; Kosintsev, P.A., 2021. Evolution of the European regional large mammals assemblages in the end of the Middle Pleistocene – The first half of the Late Pleistocene (MIS 6–MIS 4). Quaternary International 605-606: 155-191, 17 figs, 3 tabs [https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.08.038]

  details


Boulbes, N.; Mayda, S.; Titov, V.V.; Alçiçek, M.C., 2014. Les grands mammifères du Villafranchien supérieur des travertins du Bassin de Denizli (Sud-Ouest Anatolie, Turquie). L’Anthropologie 118 (1): 44-73

  details


Matishov, G.G.; Lavrushin, YU.A.; Titov, V.V.; Tesakov, A.S., 2013. VIII Vserossiyskoe Soveshchanie po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda “Fundamental’nye Problemy Kvartera, Itogi Izuchenya i Osnovnye Napravlenya Dal’neyshikh Issledovaniy” – Sbornik stat’ey [in Russian, index in English]. Rossiyskaja Akademya Nauk, Kom. po Izuch. Chetvert. Perioda, Rostov-na-Donu, 10-15 yunya 2013 g., Izd-vo YUNZ RAN, Rostov/Donu: pp. 764

  details


Baygusheva, V.S.; Timonina, G.I.; Titov, V.V. , 2011. Nekotorye kharakteristiki funkzionirovanya i smeny zubov u kavkazskogo elasmoterya, Elasmotherium caucasicum [Some features on teeth function and replacement in the Caucasian elasmothere, Elasmotherium caucasicum]. Materyaly Mezhdun. Nauch. Konfer. "Zool. Issledovanya za 20 let Nezavisim. Respubliki Kazakhstan", Sept 22-23 2011, Almaty: pp. 304-305.

  details


Kahlke, R.D.; Garcia, N.; Kostopoulos, D.S.; Lacombat, F.; Lister, A.M.; Mazza, P.P.A.; Spassov, N.; Titov, V.V., 2010. Western Palaearctic palaeoenvironmental conditions during the Early and early Middle Pleistocene inferred from large mammal communities, and implications for hominin dispersal in Europe. Quaternary Science Reviews Article in Press: 28 pp

  details


Baygusheva, V.S.; Titov, V.V., 2010. Pleistocene large mammal associations of the Sea of Azov and adjacent regions. Abstracts volume of “Quaternary stratigraphy and paleontology of the southern Russia: connections between Europe, Africa and Asia”, Rostov-on-Don : pp. 24-27, Pl 3 (p. 44).

  details


Titov, V.V., 2008. Krupnye Mlekopitayushchie Pozdnego Pliozena Severo-Vostochnogo Priazov'ya [Late Pliocene large mammals from Northeastern Sea of Azov Region] [in Russian, wide English summary]. Ross. Akad. Nauk, YUNZ-RAN, Rostov-na-Donu;: pp. 1-264, Pls I-XIII, figs 1-74.

  details


Shchelinsky, V.E.; Dodonov, A.E.; Bajgusheva, V.S.; Kulakov, S.A.; Simakova, A.N. ; Tesakov, A.S.; Titov, V.V., 2008. Early Paleolithic sites on the Taman Peninsula (Southern Azov Sea Region). in: Early Paleolithic of Eurasia: New Discoveries, International Conference Program and Abstracts, Krasnodar–Temriuk, 1–6 September 2008, Rostov-on-Don, pp. 109-114, 2 figs

  details


Baygusheva, V.S.; Titov, V.V., 2008. The Taman Faunal Complex of large vertebrates of the Azov and Lower Don Regions. In: Early Paleolithic of Eurasia: New Discoveries, International Conference Program and Abstracts, Krasnodar–Temriuk, 1–6 September 2008, Rostov-on-Don, pp. 123-124

  details[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]