user: pass:
Search results for References by plotnikov, v.v.
Plotnikov, V.V.; Mashchenko, E.N., 2021. New data on the range boundaries of the woolly rhinoceros (Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 1799) in the late Pleistocene. Arctic and Subarctic Natural Resources 25 (3): 40-48 - https://doi.org/10.31242/2618-9712-2020-25-3-4

  details


Plotnikov, V.V.; Protopopov, A.V.; Klimovskiy, A.I.; Plicht, J. van der, 2019. Opisanie kostnykh sherstistogo nosoroga Coelodonta antiquitatis Blum., 1799 iz nogogo mestonakhozhdenya mamontovoy fauny na r. Ogorokha (Bacceyn r. Indigirka, Abyysky rayon, Yakutya) [Description of bone residues of woolly rhinoceros Coelodonta antiquitatis Blum., 1799 from the new location of mammoth fauna R. Okorocha (basin of the Indigirka river, Abyiskii district, Yakutia)] [in Russian, English abstr]. Prirodnye Resursy Arktiki i Subarktiki [Arctic and Subarctic Natural Resources] 24 (3): 30-38, 3 figs, 4 tabs [doi 10.31242/2618-9712-2019-24-3-3] [UDK 567/569]

  details


Lazarev, P.A.; Grigorev, S.E.; Plotnikov, V.V., 2010. Sherstistye nosorogi Yakutii [Woolly rhinoceroses of Yakutya]. Proceedings of the IV IPA International Symposium “Evolution of Life on the Earth”, Tomsk November 10-12 2010, Evolution of Life on the Earth 4: 555-558

  details[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]