user: pass:
Search results for References by kosintsev, p.
Kirillova, I.V.; Vershinina, A.O.; Zazovskaya, E.P.; Zanina, O.G.; Katler, S.; Kosintsev, P.A.; Lapteva, E.G.; Chernova, O.F. ; Shapiro, B., 2021. K voprosu o vremini i srede obitanya Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) (Mammalia, Rhinocerotidae) na Altae i Severo-Vostoke Rossii [On the question of time and environment of Stephanorhinus kirchbergensis Jäger 1839 (Mammalia, Rhinocerotidae) on Altai and northeastern Russia] [in Russian, English abstract]. Zoologichesky Zhurnal 100 (5): 558-572, 5 figs, 6 tabs [doi:10.31857/S0044513421050068]

  details


Kirillova, I.V.; Vershinina, A.O.; Zazovskaya, E.P.; Zanina, O.G.; Katler, S.; Kosintsev, P.A.; Lapteva, E.G.; Chernova, O.F. ; Shapiro, B., 2021. K voprosu o vremini i srede obitanya Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) (Mammalia, Rhinocerotidae) na Altae i Severo-Vostoke Rossii [On the question of time and environment of Stephanorhinus kirchbergensis Jäger 1839 (Mammalia, Rhinocerotidae) on Altai and northeastern Russia] [in Russian, English abstract]. Zoologichesky Zhurnal 100 (5): 558-572, 5 figs, 6 tabs [doi:10.31857/S0044513421050068]

  details


Puzachenko, A.Y.U.; Titov, V.V.; Kosintsev, P.A., 2021. Evolution of the European regional large mammals assemblages in the end of the Middle Pleistocene – The first half of the Late Pleistocene (MIS 6–MIS 4). Quaternary International 605-606: 155-191, 17 figs, 3 tabs [https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.08.038]

  details


Kirillova I.V., ; Vershinina, A.O.; Zazovskaya, E.P.; Zanina, O.G.; Cutler, S.; Kosintsev, P.A.; Lapteva, E.G; Chernova, O.F.; Shapiro, B., 2021. On time and environment of Stephanorhinus kirchbergensis Jäger 1839 (Mammalia, Rhinoceratidae) in Altai and Northeastern Russia. Biology Bulletin of the Russian Academy of Sciences 48 (9): 1674-1687, 5 figs, 6 tabs [https://doi.org/10.1134/S1062359021090077]

  details


Kosintsev, P.A.; Zykov, S.V.; Tiunov, M.P.; Shpansky, A.V.; Gasilin, V.V.; Gimranov, D.O.; Devyashin, M.M., 2020. The first finding of Merck’s rhinoceros (Mammalia, Perissodactyla, Rhinocerotidae, Stephanorhinus kirchbergensis Jäger, 1839) remains in the Russian Far East. Doklady Biological Sciences 491: 47-49 [https://doi.org/10.1134/S0012496620010032]

  details


Kosintsev, P.; Mitchell, K.J.; Devièse, Th.; Plicht, J v.d.; Kuitems, M.; Petrova, E.; Tikhonov, A.; Higham, Th.; Comeskey, D.; Turney, Ch.; Cooper, A., Kolfschoten, Th. v., Stuart, A.J. & Lister A.M. , 2019. Evolution and extinction of the giant rhinoceros Elasmotherium sibiricum sheds light on late Quaternary megafaunal extinctions. Nature, Ecology & Evolution 3 (1): 31-38 [https://doi.org/10.1038/s41559-018-0722-0]

  details


Kosintsev, P.; Mitchell, K.J.; Devièse, Th.; Plicht, J v.d.; Kuitems, M.; Petrova, E.; Tikhonov, A.; Higham, Th.; Comeskey, D.; Turney, Ch.; Cooper, A., Kolfschoten, Th. v., Stuart, A.J. & Lister A.M. , 2019. Evolution and extinction of the giant rhinoceros Elasmotherium sibiricum sheds light on late Quaternary megafaunal extinctions. Nature, Ecology & Evolution 3 (1): 31-38 [https://doi.org/10.1038/s41559-018-0722-0]

  details


Kuzmin, YA.V.; Kosintsev, P.A.; Vasiliev, S.K.; Fadeeva, T.V.; Hodgins, G.W.L., 2017. The northernmost and latest occurrence of the fossil porcupine (Hystrix brachyura vinogradovi Argyropulo, 1941) in the Altai Mountains in the Late Pleistocene (ca. 32,000-41,000 cal BP). Quaternary Science Reviews 161: 117-122, 2 tabs, 4 figs [http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.02.010]

  details


Bachura, O.P.; Kosintsev, P.A., 2010. Fauny mlekopitayushchikh v Pozdnem Pleystozene i Golozene na Yuzhnom Urale [Southern Ural Late Pleistocene and Holocene mammal fauna] [in Russian]. Vestnik OGU, Institut Ekologii Rastenii i Zhivotnikh, Ural’skoe otdel. RAN, Ekaterinburg; 12 (118): 42-48, 1 fig, 3 tabs

  details


Orlova, L.A.; Vasilev, S.K.; Kuzmin, Y.V.; Kosintsev, P.A., 2008. New data on the time and place of extinction of the woolly rhinoceros Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 1799. Doklady Biological Sciences 423: 403-405

  details


Danukalova, G.; Yakovleva, A.; Alimbekova, L.; Yakovleva, T.; Morozova, E.; Eremeeva, A.; Kosintsev, P. , 2008. Biostratigraphy of the Upper Pleistocene (Upper Neopleistocene)–Holocene deposits of the Lemeza River valley of the Southern Urals region (Russia). Quaternary International 190: 38-57, 10 figs, 6 tabs

  details


Bachura, O.; Kosintsev, P., 2007. Late Pleistocene and Holocene small-and large mammal faunas from the northern Urals. Quaternary International 160: 121-128

  details


Kosintsev, P., 2007. Late Pleistocene large mammal faunas from the Urals. Quaternary International 160: 112-120, 1 fig, 5 tabs

  details


Kosintsev, P.A.; Orlova, M.V., 2002. Krupnye mlekopitayushchie iz mestonakhozhdenii “Lobvinskaya pishchera” i “Lobva 1” [Large mammals from the deposits in the caves “Lobva” and “Lobva 1” (in: Fauna Urala v Pleystozene i Golozene [Urals Fauna at Pleistocene and Holocene Times]) [in Russian, English summ.]. Sborn. Nauchn. Trudov, Biota Severnoy Evrazii v Kaynozoe, RAN-Ural’skoe otd., Inst. Ekologii Rastenii i Zhivotnikh, Izd. “Universitet”, Ekaterinburg; vyp. 2: 136-145, 3 figures, 3 tables

  details


Borodin, A.V.; Kosintsev, P.A., 2001. Mlekopitayuschie Pleystozena severa Zapadnoy Sibiri [Mammals of the Pleistocene of western Siberia] [In Russian]. In: Mamont i Ego Okruzhenie-200 Let Izuchenya (edited by Rozanov, A.YU.). Geos, Ross. Akademya Nauk, Paleontologichesky Institut, Moskva: 244-252.

  details[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]