user: pass:
Search results for References by gong, yan-xin
Bai, Bin; Wang, Yuan-Qing; Li, Qian; Wang, Hai-Bing; Mao, Fang-Yuan; Gong, Yan-Xin; Meng, Jin, 2018. Biostratigraphy and diversity of Paleogene perissodactyls from the Erlian Basin of Inner Mongolia, China. American Museum Novitates 3914: 1-60, 11 figs

  details[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]