user: pass:
Search results for References by aliyasova, v.n.
Aliyasova, V.N., 2018. Finds of Elasmotherium sibiricum in Pavlodar Priirtyshye (in Russian with English summary). Biological Sciences of Kazakhstan No. 2 - Asylbekova, G.E. Pavlodar State Pedagogical University, Kazakhstan: 14-18

  details


Shpansky, A.V.; Ilyina, S.A.; Aliyasova, V.N., 2017. New finds of Elasmotherium remains in the south of the West Siberian Plain. Science and Education 4 (Oct): 60-64, 3 figures

  details


Shpansky, A.V.; Ilyina, S.A.; Aliyasova, V.N., 2016. The Quaternary mammals from Kozhamzhar locality (Pavlodar Region, Kazakhstan). American Journal of Applied Sciences 13 (2): 189-199, 7 figs, 4 tabs, doi:10.3844/ajassp.2016.189.199

  details


Shpansky, A.V.; Ilyina, S.A.; Aliyasova, V.N., 2015. Chetvertichnye Mlekupitayushchie iz mestonakhozhdenya Kozhamzhar (Pavlodarskaya oblast’, Kazakhstan) [The Quaternary mammals from Kozhamzhar locality (Pavlodar Region, Kazakhstan)]. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Tomsk; 399: 254-264, 5figs, 3 tabs [doi:10.17223/15617793/399/41]

  details[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]