user: pass:


Xiu Chen; Qin-Yuan Li; Gui-Ding Li; Hui Lei; Yi Jiang; Li Han; Xue-Shi Huang; Cheng-Lin Jiang, 2016. Enterovirga rhinocerotis gen. nov., sp. nov., isolated from Rhinoceros unicornis faeces. Antonie van Leeuwenhoek 110 (4): 553-562- doi:10.1007/s10482-016-0823-1

  details
 
Location: Asia
Subject: Diseases - Bacterial
Species: Indian Rhino


Original text on this topic:
No details available yet

[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]