user: pass:
Image details from the RRC Image Gallery:
 
Clara in Holland
Image Details:

Clara in Holland

Author: Douwemout van der Meer
Year: 1747
Description: Poster used to advertise the exhibition of a rhinoceros in Holland. Undated but ca. 1749. Similar posters issued by the owner Douwemout van der Meer are known in German and French, but this is the only one in Dutch. Published in Elseviers Weekblad 1949 August 27: 17, but no provenance is retrievable and the original appears lost. See also Rookmaaker & Monson 2000.

Rhinoceros facing right
Title, 1 line above animal
Text below animal, 2 x 17 lines in two colums, plus 7 lines of exhibition details


Het wordt alle Respective HEEREN en LIEFHEBBERS bekent gemaackt:
Als dat alhier is aangekomen een levendige Rhinoceros, het welck de eerste is die oyt hier is geweest: en is in't jaer 1741 met het schip Knappen Hoff van bengalen na Holland overgebragt als het dry jaer oudt was, en in't jaer 1748. tot Stutgard is deselfde geweest 5000 pont swaer, en 12 voet lanck, en 12 voet dick, 6 voet hoogh; tot syn dagelycksche onderhout eet hy 60 pont hooy, 10 pont broot, en drinckt 14 emmers water; en is soo tam als een lam, dewyl hy maer 1 à 2 maenden oudt was doen hy gevange is, de selve is doncker bruyn; en het heeft geen hayr als aen het ent van de steert; een weynigh aen de ooren, zyn kop is spickzig, en heeft kleyne oogen, zyn huyt is dick, en is als schilden of als een schaberach, of deck kleede die daer op geleydt zyn: en staen wel een hand breet over malkander heen; de voeten zyn kort en dick, versien met dry klauwen, op zyn neus wast zyn horen weder, dewyl hy zyn eerste horen in de maent juny 1750 tot Roomen verwisselt heeft: en als de selfde volwassen is, soo wordt den horen 2 à 3 voet lanck, in de Beschreyving van de Heer Kolbe, in 't 3 deel en 2 cap vint men als dat de inwoonders aen Cabo de bona speranza, bekers van dese horens laeten maecken, dat als men daer wyn in doet, soo sprinckt die om hoogh: maer soo haest men Gift daerby doet, sprinckt den Peker aen stucken: dese geraspelde horen is goet voor confulsione wegens de swackheyt en meer ande accidenten, het vlees is goet te eten, en de Rhinoceros is den vyandt van den oliphant, soo dat wanneer sy malkander genaecken, soo gaen sy gelyck op malkander los, en de Rhinoceros windt ordinaeris den strydt, dewyl den selve met zynen horen den olyphant zyn buyck op reydt en doot.
De menschen doet hy geen leet, soo hy niet beledight wort, en soo den gunstigen leser iets naeder begeerde te weten, soo gelieve hy Dione Folino Perta en meer andere autheurs naer te sien.

Dese Rhinoceros kan van 8. uren tot middagh om 12 uren gesien worden, en van 2 uren tot savonts om 6 uren.
De Heeren en Dames betaelen de persoon jder een schellinck, Heere Coopluy 4 stuyv., de bedienders, en mindere betaelen 2 stuyvers.

N.B. Het dient tot na regt als dat de Rhinoceros, sig al hier maer weynige dagen sal ophouden, .... van 't dier: de Madaliens van de Rhinoceros bekomen voor 10 stuyvers het stuck, en de groote en de middel-soort voor 4 stuyvers.
Location: Captive
Subject: Captivity - Before 1800
Species: Indian Rhino
File Size: 227,8 kb
Dimensions: 1208x1515 px
High-res: This image is protected and you can not download the high-res version To view the high resolution image please register and contact the moderator

[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]