user: pass:
Search results for References by klimovskiy, a.i.
Plotnikov, V.V.; Protopopov, A.V.; Klimovskiy, A.I.; Plicht, J. van der, 2019. Opisanie kostnykh sherstistogo nosoroga Coelodonta antiquitatis Blum., 1799 iz nogogo mestonakhozhdenya mamontovoy fauny na r. Ogorokha (Bacceyn r. Indigirka, Abyysky rayon, Yakutya) [Description of bone residues of woolly rhinoceros Coelodonta antiquitatis Blum., 1799 from the new location of mammoth fauna R. Okorocha (basin of the Indigirka river, Abyiskii district, Yakutia)] [in Russian, English abstr]. Prirodnye Resursy Arktiki i Subarktiki [Arctic and Subarctic Natural Resources] 24 (3): 30-38, 3 figs, 4 tabs [doi 10.31242/2618-9712-2019-24-3-3] [UDK 567/569]

  details[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]