user: pass:
Search results for References by bayshashov, b.u.
Nigmatova, S.A.; Bayshashov, B.U.; Pirogova, T.E.; Billia, E.M.E.; Zhamangara, A.K., 2020. Geology, stratigraphy and palaeontology of the Eocene Shynzhyly locality (Eastern Kazakhstan) and comparison with the continental Eocene of Italy [w/ Italian, Russian, and Kazakh abstracts]. Gortania - Geologia, Paleontologia, Paletnologia, Udine 42: 37-53, 11 figs

  details


Bayshashov, B.U., 2013. Nosorogoobraznye Kainozoya Kazakhstana [Caenozoic Rhinocerotoidea of Kazakhstan] [in Russian].. Lambert Academic Publishing (LAP), ISBN 978-3659-49728-5
  details


Bayshashov, B.U.; Billia, E.M.E., 2011. Records of Tapiroidea Gray, 1825 (Mammalia, Perissodactyla) from Kazakhstan – An overview. Acta Palaeontologica Romaniae VII: (i-xvii) 1-7, figs. 1-2

  details


Bayshashov, B.U.; Billia, E.M.E., 2011. Records of Tapiroidea Gray, 1825 (Mammalia, Perissodactyla) from Kazakhstan – An overview. Acta Palaeontologica Romaniae VII: (i-xvii) 1-7, figs. 1-2

  details


Bayshashov, B.U., 2011. Bioraznoobrazie neparnokopytnykh (Perissodactyla) Paleogena Vostochnogo Kazakhstana [Biodiversity of Paleogene Perissodactyla of Eastern Kazakhstan]. Materyaly Mezhdun. Nauch. Konfer. "Zool. Issledovanya za 20 let Nezavisim. Respubliki Kazakhstan", Sept 22-23 2011, Almaty: pp. 306-308.

  details


Bayshashov, B.U.; Tyut'kova L.A., 2010. Biozonal’naya posledovatel’nost’ miozenovykh faun pozvonochnikh Yugo-Vostochnogo Kazakhstana [in Russian]. Proc. of IV IPA Inter. Symp. “Evolution of Life on the Earth”, Tomsk, November 10-12 2010, TML-Press, Tomsk; 4: 526-528

  details


Bayshashov, B.U., 2009. O gigantskom nosoroge mestonakhozhdenya Kyzylzhar (Yugo-Vostochny Kazakhstan) [On the giant rhinoceros from Kyzylzhar (Southeastern Kazakhstan)] [in Russian]. Vestnik Kazakhsky Nazional'ny Universitet imeni Al’-Farabi (serya Biologicheskaya) 1: 50-53, figs. 1-2, tab.1

  details


Bayshashov, B.U., 2009. O gigantskom nosoroge mestonakhozhdenya Kyzylzhar (Yugo-Vostochny Kazakhstan) [On the giant rhinoceros from Kyzylzhar (Southeastern Kazakhstan)] [in Russian]. Vestnik Kazakhsky Nazional'ny Universitet imeni Al’-Farabi (serya Biologicheskaya) 1: 50-53, figs. 1-2, tab.1

  details


Bayshashov, B.U., 2008. Osobennosti nosorogov “Gusinogo pereleta” (g. Pavlodar) i ikh biostratigraficheskaya kharakteristika [The features of rhinoceroses from “Gusiny perelet” (Pavlodar) and their biostratigraphical character] [in Russian]. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferenzii [Proceedings of the 2008 Pavlodar Int Conference on Palaeontological Nature Monuments] Pavlodar, 2-3 Oktyabrya 2008: 49-51

  details


Bayshashov, B.U., 2005. Novy vid nosoroga roda Prohyracodon iz eozenovykh otlozhenii Zaysanskoy vpadiny [A new rhinoceros species of the genus Prohyracodon from the Zaysan basin Eocene deposits]. Selevinia (Kazakhstansky zoologichesky zhurnal - The Zoological Journal of Kazakhstan) 2005: 21-22

  details


Bayshashov, B.U., 2005. Razvite i rasprostranenie nosorogoobraznykh (Rhinocerotoidea) v Kaynozoe Kazakhstana i na sopredel’nykh territoryakh [Development and distribution of the Cenozoic Rhinocerotoidea in Kazakhstan and adjacent territories]. Zoologo-Ekologicheskie Issledovanya, Trudy Instituta Zoologii 49: 49-56
  details


Bayshashov, B.U., 2005. Rezul’taty paleontologicheskikh issledovaniy mestonakhozhdenya Aktau (Iliyskaya vpadina, Yugo-Vostochny Kazakhstan) [Main results of paleontological researches in the Aktau locality (Ili depression, southeastern Kazakhstan] [in Russian, English abstr]. Selevinia (Kazakh. zoologichesky zhurnal), Almaty: pp. 45-48.

  details


Bayshashov, B.U.; Lucas, S.G., 2001. The giant rhinoceros Urtinotherium from the Upper Eocene of the Zaisan basin, Kazakhstan. Selevinia (Kazakhstansky zoologichesky zhurnal - The Zoological Journal of Kazakhstan) 1-4: 185-187, figs. 1-2

  details


Bayshashov, B.U., 2001. Novye dannye o drevnikh kopytnykh iz mestonakhozhdenya Ayakoz i ikh biostratigrafya. Kazakstan Geologyasy-Geologya Kazakhstana 5-6: 140-147

  details


Bayshashov, B.U., 1999. Filogeneticheskie svyazi nosorogoobraznikh (Rhinocerotoidea, Perissodactyla) i ikh klassifikazya [Rhinocerotoidea phylogenetic relashioship of and their classification] [in Russian]. Selevinia (Kazakhstansky zoologichesky zhurnal - The Zoological Journal of Kazakhstan) 1998-99: 9-14

  details[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]